Mezinárodní právo veřejné

Peticenemocnicesusice.cz Mezinárodní právo veřejné Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Pavel Šturma

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní právo veřejné.pdf

POPIS

Nové vydání učebnice renomovaných autorů zachycuje aktuální vývoj mezinárodního práva. V tomto právním oboru došlo jak k dalšímu pozitivnímu vývoji, včetně jeho kodifikace a progresivního rozvoje v některých oblastech, tak k setrvalému stavu či neúspěšným návrhům v oblastech jiných. Dochází však také k problémům, které vedou někdy ke zpochybňování mezinárodního práva, jeho autority a přednosti oproti vnitrostátnímu právu.Na všechny tyto nové jevy se autoři snaží upozornit v míře přiměřené významu pozitivních změn a hrozeb pro mezinárodní právo, jakož i rozsahu a účelu této učebnice. Aniž by slevovali z teoretické úrovně a náročnosti učebnice, včetně překládání někdy polemických názorů, uvědomují si také praktický rozměr. I když je tato nejrozsáhlejší česká učebnice mezinárodního práva vhodná i pro postgraduální studenty a hlubší zájemce o mezinárodní právo, musí svým rozsahem a zpracováním být stále přístupná pro studenty pregraduální (magisterské). Na druhé straně autoři vědomě odmítají jít cestou vytváření zjednodušených příruček. Zkušenosti z výuky především studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy vedou k tomu, že vyšší srozumitelnost by neměla být na úkor náročnosti.

Hledáte knihu Mezinárodní právo veřejné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Pavel Šturma? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Mezinárodní právo veřejné : obecná část [MU, 1993]

Evropské mezinárodní právo soukromé část. I. Název evropské mezinárodní právo soukromé se může laikovi na první pohled zdát „mírně zmatený" a může vyvolávat otázku, jak může být něco evropské a zároveň mezinárodní. Pojem mezinárodní právo soukromé jsem vymezil již v předchozím odstavci.
8 Mezinárodní právo veřejné. 3. O b e c n á (u n iv erzáln í), p a rtik u lá rn í (reg io n áln í) a lo k á ln í p rav id la 197. 4. D isp o zitiv n í a k o g e n tn í p rav id la 201. 5. Ú činky pravidla v u stan o v en í článku 103 C h arty O SN 209. 6. „ H a rd law " a „so ft law " 211. 7.