Obchodné spoločnosti

Peticenemocnicesusice.cz Obchodné spoločnosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Alexander Škrinár

NÁZEV SOUBORU: Obchodné spoločnosti.pdf

POPIS

V legislatíve Slovenskej republiky sa v roku 2008 pripravoval a následne aj schválil legislatívny zámer kodifikácie súkromného práva. V legislatívnom zámere sa nepočíta s úpravou práva obchodných spoločností, ktoré bude mať samostatnú právnu úpravu. Z tohto dôvodu je venovaná zvýšená pozornosť problematike právnej úpravy obchodných spoločností.V publikácii sú uverejnené príspevky, ktoré odzneli na Medzinárodnej konferencii učiteľov z katedier obchodného práva, ktorá sa konala v Smoleniciach v roku 2008 k problematike práva obchodných spoločností. Na konferencii vystúpili renomovaní autori českého a slovenského obchodného práva aj viacerí mladí predstavitelia novej vlny teórie a praxe obchodného práva.V prvej časti zborníka sú príspevky zamerané na praktické problémy aplikácie práva obchodných spoločností (najmä na postavenie akcionára bez účastníckych cenných papierov, nové pohľady na spoločnosť s ručením obmedzeným, na výkon práv spoločníkov, ich zmluvné vzťahy, problémy s obchodným podielom, zodpovednosťou štatutárnych orgánov).V druhej časti zborníka sú príspevky venované problematike vplyvu komunitárneho práva na zmluvné právo SR, vplyv transpozície smerníc na obchodné právo, k otázke fixácie cien, k problematike zadávania verejných zákazok, úvahy nad zmenami Obchodného zákonníka od 1.januára 2008 v SR.V príspevkoch odznelo veľa zaujímavých podnetov s súvislosti s výkladovými otázkami, ako aj námety na ich riešenie de lege lata a de lege ferenda, ktoré sa môžu použiť aj v pripravovaných legislatívnych úpravách.

Trávit čas knihou Obchodné spoločnosti! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Obchodné spoločnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Iné obchodné spoločnosti a družstvo | Podnikajte.sk

Obchodné oddelenie spoločnosti Zoznam, s.r.o. Pavel Zajcev. Head of Sales Department mob.: +421 903 552 763 [email protected] Alena Hodaková ...
obchodné meno, sídlo spoločnosti, predmet činnosti, navrhované základné imanie, počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu, emisný kurz, na ktorý spoločnosť akcie vydáva, počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia, určenie predmetu nepeňažného vkladu.