Práva pacientov

Peticenemocnicesusice.cz Práva pacientov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Mária Nemčeková

NÁZEV SOUBORU: Práva pacientov.pdf

POPIS

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 1992 pri Asociácii nemocníc Slovenska a ktorá vydala roku 1995 prvú Chartu práva pacientov aplikovanú na podmienky Slovenskej republiky. V práci využili poznatky získané pri riešení viacerých vedeckovýskumných úloh, ktorých predmetom bolo poznávanie kultúrnych súvislostí a emocionálnych i duchovných problémov spätých s nevyliečiteľnými ochoreniami, s chronickou bolesťou, s ľudským utrpením a s prežívaním role pacienta.

Práva pacientov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Nemčeková. Přečtěte si s námi knihu Práva pacientov na peticenemocnicesusice.cz

Sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov ...

Všeobecné práva pacientov. Každý, kto je telesne alebo duševne chorý alebo postihnutý, alebo kto je ohrozený takýmto stavom, sa považuje za pacienta a ma právo na preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu.
Práva a povinnosti zde neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Ve všech případech, kdy pacient odmítne vyslovit souhlas s navrhovanými zdravotními službami, vč. již dříve vysloveného informovaného souhlasu, je zpracován a podepsán ...