Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov

Peticenemocnicesusice.cz Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov.pdf

POPIS

Z obsahu :Zákonník práce a pracovnoprávne predpisy Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce s vykonávacími predpismiBezpečnosť práce pri banskej činnosti a nakladaní s výbušninami...

Trávit čas knihou Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Základné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre podnikateľov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Čl. I. PRVÁ ČASŤ. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1. Predmet zákona: Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
- písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, túto pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať, - vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (interné smernice, nariadenia ...