Urológia pre praktických lekárov

Peticenemocnicesusice.cz Urológia pre praktických lekárov Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Frederico M. Goncalves

NÁZEV SOUBORU: Urológia pre praktických lekárov.pdf

POPIS

Predhovor k 2. vydaniuV roku 2000 vyšlo vo Vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba, spol. s r. o., v Bratislave 1. vydanie odbornej publikácie Urológia pre praktických lekárov v rámci Malej lekárskej knižnice, ktorá patrí do edície Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Pre autora prof. MUDr. M. Horňáka, DrSc., ako aj pre vydavateľstvo bolo potešujúce, že sa prvé vydanie rýchlo rozobralo, čo popri inom svedčí o závažnosti problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá. O publikáciu prejavili záujem nielen lekári prvého kontaktu, ale aj ďalší klinicky zameraní lekári, sestry i zdravotnícki pracovníci zaoberajúci sa etiopatogenézou, diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb uropoetického systému a andrológiou. Prof. MUDr. M. Horňák, DrSc., vysoko uznávaný odborník v danej problematike nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa podujal zostaviť 2. vydanie, rozšírené a inovované o nové poznatky najmä v diagnostike a liečbe uvedených chorôb, za čo mu treba vysloviť uznanie a vďaku. Na publikácii spolupracoval s doc. MUDr. Fredericom M. F. Goncalvesom, PhD., so svojím dlhoročným kolegom z Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou akad. Lad. Dérera v Bratislave. Rukopis posúdil tak ako pri 1. vydaní prof. MUDr. J. Kliment, CSc., ktorého cenné pripomienky obohatili publikáciu, za čo mu vydavateľstvo Herba úprimne iakuje. Vďaka patrí najmä však autorom za svedomite vypracovaný rukopis, vyznačujúci sa mnohými novými poznatkami, a to aj z vlastnej odbornej činnosti. Dúfam, že sa aj druhé, rozšírené, odborne i graficky inovované vydanie Urológie pre praktických lekárov stretne s rovnakým záujmom u lekárov, sestier a ďalších odborných zdravotníckych pracovníkov a svojím zameraním na postgraduálne vzdelávanie im bude dobrou pomôckou v ich zodpovednej práci.Bratislava 2008MUDr. R. Menkynavedúci redaktorÚvodUrológia prešla za ostatné desaťročia pozoruhodnými zmenami. Nová prístrojová technika uľahčila liečbu niektorých častých chorôb riešených predtým len otvorenými operáciami (napr. perkutánna extrakcia alebo extrakorporálna litotripsia močových kameňov, transuretrálna resekcia prostaty a nádorov močového mechúra) a moderné zobrazovacie metódy zvýšili počet náhodne zistených nádorov, diagnostikovaných vo včasnom, prognosticky priaznivom štádiu (napr. nádory obličiek). Nové liečivá nahradili niektoré chirurgické liečebné postupy (napr. farmakologická liečba počiatočných štádií benígnej prostatickej hyperplázie, liečba erektilnej dysfunkcie perorálnou farmakoterapiou inhibítormi fosfodiesterázy). Objavenie prostatického špecifického antigénu a odber materiálu metódou bioptickej pištole skvalitnili včasnú diagnostiku karcinómu prostaty. Rozvojom diagnostických metód (markery, počítačová tomografia) a kombinovanej chemoterapie obsahujúcej cisplatinu sa zlepšili liečebné výsledky u pacientov s nádormi semenníkov v takom rozsahu, že vyliečenie je v súčasnosti pravidlom aj u pacientov s metastatickou chorobou. Kým v minulosti sa akt močenia iba pozoroval, dnes sa na hodnotenie príznakov spojených s močením využívajú urodynamické metódy. Urodynamické vyšetrenie sa stalo dôležitou súčasťou vyšetrenia pacientov s poruchami močenia, inkontinencie moču a pod. Vzrastá počet pacientov s trvalou deriváciou moču (odklon moču od prirodzenej cesty). Vzniká potreba oboznámiť lekárov iných odborov s formami derivácie moču a s jej komplikáciami. Poznanie celého spektra možných metabolických komplikácií dovolí urýchliť ich diagnózu a skvalitniť liečbu. Inkontinencia moču predstavuje závažné zdravotnícke, psychosociálne a ekonomické problémy. Napriek tomu sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Inkontinencia moču sa dá upraviť, ak sa príčiny zavčasu spoznajú a liečia. Nestačí však, aby príčiny a liečebné možnosti poznala malá skupina špecialistov, je to povinnosťou všetkých, ktorí sa stretávajú s inkontinentnými pacientmi. V dôsledku starnutia populácie neustále pribúdajú pacienti s urologickými chorobami a urológia zaberá dôležité miesto v praktickej medicíne. Toto tvrdenie sa opiera o skúsenosti mnohých lekárov prvého kontaktu, ktorí sa v dennej praxi čoraz častejšie stretávajú s urologickým pacientom. Podiel obyvateľov vo veku 65 rokov a viac na celkovom počte obyvateľov na Slovensku sa od r. 2005 z 11,7 % zvýši v r. 2010 na 12,8 %, resp. v r. 2020 na 17,3 percent. V našej literatúre nechýbajú postgraduálne publikácie pre urológov, tieto sú však pre praktických lekárov príliš obsiahle. Chýbajú pre nich stručne koncipované príručky. Cieľom predkladanej publikácie je vyplniť túto medzeru. Praktickí lekári dostanú pomocníka, ktorý ich informuje o súčasných možnostiach urologickej diagnostiky a liečby, aby mohli na odbornej úrovni spolupracovať pri liečbe urologických pacientov. V publikácii sa uvádzajú postupy, ktoré môže praktický lekár urobiť sám, a pri ktorých potrebuje pomoc odborníka - urológa. Dôraz sa kladie najmä na choroby, s ktorými prichádzajú lekári v praxi denne do styku. Okrem praktických lekárov z publikácie môžu získať informácie o riešení najčastejších urologických problémov aj v ambulantných zariadeniach pôsobiaci chirurgovia, gynekológovia, internisti, neurológovia a v neposlednom rade aj samotní poliklinickí urológovia. Sme viační pracovníkom vydavateľstva Herba za tvorivú edičnú spoluprácu. Osobitnou viakou sme zaviazaní vedúcemu redaktorovi MUDr. R. Menkynovi za prezretie a profesionálne spracovanie rukopisu, cenné pripomienky a rady, ktorými prispel k dotvoreniu tejto publikácie. Naše poiakovanie patrí firmám za jej sponzorovanie. Želáme si, aby publikácia pomohla skvalitniť starostlivosť o urologických pacientov.Bratislava 2008Prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.Doc. MUDr. Frederico M. Goncalves, PhD.Obsah:1. časť Zoznam skratiek Predhovor k 2. vydaniu Úvod 2. časť 1 Príznaky chorôb urogenitálneho systému 2 Zmeny vzhľadu moču 3 Zmeny množstva moču 4 Príznaky pri chorobách dolných močových ciest 5 Vyšetrenie urologického pacienta 6 Odber a vyšetrenie moču 7 Zobrazovacie metódy v urológii 8 Infekcie močových ciest 9 Sexuálne prenosné choroby 10 Urogenitálna tuberkulóza 11 Intersticiálna cystitída 12 Močové kamene 13 Benígna prostatická hyperplázia 14 Nádory močových a pohlavných orgánov 15 Poranenie obličiek a močových ciest 16 Choroby obsahu mieška 17 Vrodené chyby močových a pohlavných orgánov 18 Hyperaktívny močový mechúr 19 Inkontinencia moču u žien 20 Enuresis nocturna 21 Derivácia moču 22 Starostlivosť o pacientov s trvalou uretrálnou cievkou 23 Urologické komplikácie u diabetikov 24 Starostlivosť o pacientov s poranením miechy 25 Andrológia 26 Naliehavé situácie v urológii 3. časť Odporúčaná literatúra Knižné publikácie Časopisy Elektronické linkyObsah publikácie

Trávit čas knihou Urológia pre praktických lekárov! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Urológia pre praktických lekárov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Urológia pre všeobecných lekárov - Petr Macek, Tomáš Hanuš ...

MUDr. Vladimíra Balogová-Kasajová . Líščie údolie 57 , 84231 Bratislava Tel:+421 2/602 64359 Mobil:+421 2/602 64359 . Zoznam lekárov Stomatológ - zubný lekár Bratislava
Komplementárna spolupráca s pracoviskami internej medicíny, OAIM, chirurgie, SVALZ-ami, patológie, klinického onkológa a radioterapeuta a ďalších odborných lekárov, ambulantných urológov a praktických lekárov je dôležitá. Urológia je odbor, ktorý za posledných rokov prežíva dynamické zmeny.