Aktivity v materskej škole

Peticenemocnicesusice.cz Aktivity v materskej škole Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Iveta Feketeová

NÁZEV SOUBORU: Aktivity v materskej škole.pdf

POPIS

Praktická príručka o organizácii školských akcií s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na všetky povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školských aktivít v materskej škole.Brožúra má za cieľ zorientovať riaditeľov materských škôl v problematike organizovania výletov, exkurzií a ďalších školských, tzv. doplnkových aktivít, poskytnúť im informácie, ako postupovať pri ich príprave, organizovaní a spracovávaní s tým súvisiacej dokumentácie.Sú to totiž často práve výlety, exkurzie a ďalšie školské aktivity, ktoré patria z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia detí i zúčastnených dospelých osôb k náročným a značne rizikovým aktivitám. Je dôležité dôkladne premyslieť každý krok pri ich príprave i realizácii, postupovať vždy v zmysle platných právnych predpisov určujúcich základné požiadavky na ich organizovanie. Dôsledná príprava sa pozitívne prejaví v ich plynulej a bezproblémovej realizácii, v rozšírení poznatkov a upevnení kompetencií detí cez interaktívne metódy založené na zážitkovom a skúsenostnom učení, ale aj v ich nezabudnuteľných zážitkoch a spomienkach.Súčasťou príručky sú vzory dokumentácie na CD, ktoré sú na priame využitie.Obsah:ÚvodLegislatívne východiská realizácie školských aktivít (2.1 Vyhláška o materskej škole; 2.2 Najvyššie počty detí zúčastnených na školských výletoch a exkurziách; 2.3 Počty detí na ďalších školských aktivitách; 2.4 Počty detí v škole v prírode; 2.5 Počty detí na vychádzkach)Organizovanie školských aktivít (3.1 Kedy môže škola organizovať školské aktivity; 3.2 Čo je informovaný súhlas; 3.3 Obsah informovaného súhlasu);Druhy školských aktivít (4.1 Zásady prípravy školských aktivít;4.2 Plán školských aktivít (4.2.1 Plán školských aktivít – ukážka)); Školský výlet (5.1 Podmienky organizovania výletov; 5.2 Spôsob dopravy; 5.3 Organizovanie výletov materskou školou; 5.4 Organizovanie výletov rodičovským združením; 5.5 Povinnosti povereného pedagogického zamestnanca (5.5.1 Metodický list – povinnosti riaditeľa školy a povereného pedagogického zamestnanca); 5.6 Plán výletu ( 5.6.1 Plán výletu – ukážka; 5.6.2 Program školského výletu – pravidlá tvorby; 5.6.3 Povinnosti povereného pedagogického zamestnanca – organizátora výletu);Exkurzia (6.1 Význam exkurzie; 6.2 Druhy exkurzií podľa zamerania; 6.3 Druhy exkurzií podľa didaktickej funkcie; 6.4 Podmienky a pravidlá organizovania exkurzie; 6.5 Plán exkurzie; 6.6 Povinnosti povereného pedagogického zamestnanca); Dokumentácia k výletom, exkurziám a ďalším aktivitám (7.1 Informovaný súhlas – ukážka; 7.2 Plán organizačného zabezpečenia exkurzie – ukážka; 7.3 Smernica o organizovaní školských aktivít (7.3.1 Smernica o organizovaní výletov, exkurzií a ďalších školských aktivít – ukážka); Odporúčania ZáverObsah CD:Plán školských aktivítInformovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťaZoznam detí prihlásených na školskú aktivituPlán organizačného zabezpečenia školskej aktivityPoverenie zodpovedného pedagogického zamestnancaMetodický list k zabezpečeniu školskej aktivity – povinnosti, zodpovednosťPoučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia na školskej aktiviteVyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a bezinfekčnosti prostrediaSmernica upravujúca postup pri organizovaní školských výletov, exkurzií a ďalších aktivít školy

Aktivity v materskej škole je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Iveta Feketeová. Přečtěte si s námi knihu Aktivity v materskej škole na peticenemocnicesusice.cz

Materské školy

Asistent učiteľa v materskej škole . Po ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradia do kariérového stupňa samostatný asistent do 9. platovej triedy. Mám za to, že Vaše vzdelanie je nepedagogické, tak pri vzniku pracovného pomeru Vám mali dať podmienku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. absolvovať doplňujúce ...
V predchádzajúcom článku sme si povedali o tom, čo spôsobuje problémové správanie detí v materskej škole. Dnes sa pozrieme na niektoré z metód, ktoré pomáhajú učiteľkám pracovať s problémovými deťmi. Aby sme čo najviac eliminovali vznik problémového správania, je potrebné pre deti vytvoriť pevný režim dňa. ...