Metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie

Peticenemocnicesusice.cz Metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Milan Majerník

NÁZEV SOUBORU: Metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie.pdf

POPIS

Metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milan Majerník. Přečtěte si s námi knihu Metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie na peticenemocnicesusice.cz

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA ...

Pri strategickom dokumente spolufinancovanom Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie uskutoční podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov, napríklad nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde ...
Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov ( ďalej len „Jednotná metodika") predstavuje postup a zásady pre posudzovanie sociálnych vplyvov, vplyvov na rozpo čet verejnej správy, na podnikate ľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spolo čnosti.