Imunologie a imunoterapie nádorů

Peticenemocnicesusice.cz Imunologie a imunoterapie nádorů Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Ivana Krajsová

NÁZEV SOUBORU: Imunologie a imunoterapie nádorů.pdf

POPIS

První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Cílem všech autorů je, aby monografie, při zachování odbornosti, byla čtivá a srozumitelná. Kniha zahrnuje kapitoly zabývající se problematikou nádorové imunologie a imunoterapie na obecné úrovni a kapitoly přinášející souhrn poznatků o klinickém využití imunoterapie, jejích výsledcích a omezeních v protinádorové léčbě.Kapitola Etiopatogeneze lidských nádorů poskytuje přehled o aktuálních poznatcích v oblasti onkogenních mutací, v kontextu vzniku a progrese nádoru, genomické a chromosomální nestability a ovlivnění klíčových signálních buněčných cest.Nosným tématem kapitoly Imunologie nádorů je koncept nádorové imunoeditace a dynamického vztahu mezi nádorem a imunitním systémem hostitele, s důrazem na význam nádorového mikroprostředí a na mechanismy umožňující nádorům unikat z imunologického dohledu.Kapitola Imunoterapie nádorů se zabývá přehledem principů a možnostmi klinického využití adoptivní imunoterapie, imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity, protinádorové vakcinoterapie na bázi onkolytických virů a buněčných toxinů, spolu s možnostmi jejich kombinace.Kapitola Možnosti a omezení imunoterapie v klinické praxi uvádí stručné přehledy o účinnosti moderní imunoterapie u solidních i hematologických malignit jak u dospělých, tak dětských pacientů. Pozornost je věnována též specifické toxicitě imunoterapie a problematice zvládání nežádoucích příhod spojených s imunoterapií.

Imunologie a imunoterapie nádorů je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivana Krajsová. Přečtěte si s námi knihu Imunologie a imunoterapie nádorů na peticenemocnicesusice.cz

Sekce onkologické imunologie » Linkos.cz

Imunoterapie je v dnešní době rozvíjející se disciplína s velkým potenciálem do budoucna. Cíleného použití se dočkala zatím v omezené míře. Zejména imunoterapie nádorů však skýtá naději pro velké procento pacientů s onkologickými onemocněními.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká imunologická společnost, sekce onkologické imunologie České onkologické společnosti ČLS JEP pořádají pracovní schůzi na téma Imunoterapie nádorů. Termín: 10. 9. 2015 Místo: Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Praha. Program: Laudatio