Konateľ s.r.o. v praxi

Peticenemocnicesusice.cz Konateľ s.r.o. v praxi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Konateľ s.r.o. v praxi.pdf

POPIS

Ponúkame Vám teraz jedinečnú príležitosť získať množstvo odborných informácií určených predovšetkým konateľom pomocou príručky Konateľ s.r.o. v praxi. Zakladač obsahujúci 1512 strán odporúčaní, upozornení, praktických príkladov a rád, Vám pomôže získať istotu vo Vašich krokoch v spoločnosti a obmedziť riziká vyplývajúce z Vašej funkcie. Vďaka pravidelnej aktualizácii pružne reaguje a upozorňuje na zmeny v legislatíve s dopadom na Vašu podnikateľskú prax.ObsahObsah, úvod* Celkový obsah* Úvod* Zoznam skratiek a piktogramov Aktuálne informácie* Obsah* Zmeny v legislatíve a ich význam pre konateľa* Otázky a odpovede* Aktuálne - Hospodárska kríza Konateľ ako štatutárny orgán* Obsah* Postavenie konateľa ako štatutárneho orgánu s.r.o.o Predpoklady pre výkon funkcie konateľao Vznik funkcie konateľao Vzťah medzi konateľom a s.r.o.o Konanie konateľa v mene s.r.o.+ Prekročenie konateľského oprávneniao Konanie konateľa vo vnútorných záležitostiach s.r.o.o Obmedzenie výkonu funkcie konateľao Konateľ a jeho zodpovednosť podľa zákona o obchodnom registri a podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií * Zmluva o výkone funkcie konateľao Zmluva o výkone funkcie konateľa+ Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľa+ Vzor zápisnice z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o schválení zmluvy o výkone funkcieo Zmluva o výkone funkcie konateľa, ktorý je zároveň riaditeľom+ Vzor manažérskej zmluvy * Zastupovanie konateľao Zastupovanie konateľa+ Vzor plnomocenstvao Zastupovanie konateľa povereným zamestnancom a zákonným zástupcomo Následky konania iných osôb bez plnomocenstva konateľao Prokúra * Odmeňovanie konateľao Odmena konateľa a jej zdaňovanieo Príjem spoločníka za prácu pre spoločnosťo Odvody poistného vzťahujúce sa na príjem spoločníkov, konateľov, členov štatutárnych a iných orgánov právnických osôb * Zánik funkcie konateľao Vzor oznámenia o vzdaní sa funkcie konateľa * Účasť spoločníka v spoločnosti s.r.o. Povinnosti a zodpovednosť konateľa* Obsah* Zodpovednosť konateľa v praxio Vznik a zánik zodpovednostio Zmluvná modifikácia zodpovednosti konateľao Zodpovednosť konateľa po zániku funkcieo Zákaz konkurencieo Priestupkové konanie * Pôsobnosť konateľa pri výkone funkcieo Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti s odbornou starostlivosťouo Zodpovednosť konateľa za výkon pôsobnosti v súlade so záujmami s.r.o.o Zodpovednosť konateľa za informovanie spoločníkov o záležitostiach s.r.o. * Povinnosti konateľa pri výkone funkcieo Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva s.r.o.o Zodpovednosť konateľa za vedenie účtovníctva externou firmou+ Vzor zmluvy o vedení účtovníctva externou firmou o Povinnosť konateľa viesť zoznam spoločníkovo Zodpovednosť konateľa voči katastru nehnuteľnostío Zodpovednosť konateľa voči živnostenskému zákonuo Povinnosť konateľa vymáhať od spoločníkov splatenie vkladov a príplatkov * Zodpovednosť konateľa za škoduo Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú s.r.o.o Osobná zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú veriteľovi s.r.o.o Prevencia – predchádzanie škode spôsobenej konateľom s.r.o.+ Výhody a nevýhody čerpania úverov na podnikanieo Náhrada škody+ Výzva na zaplatenie škody+ Vzor žaloby spoločníka v mene spoločnosti, ktorou uplatňuje nárok na náhradu škody voči konateľovi * Konateľ a marketing v s.r.o. Riziká konateľa pri hospodárení s majetkom* Obsah* Osobný majetok konateľa a majetok s.r.o.o Rozdiel medzi osobným majetkom konateľa a majetkom s.r.o.o Možnosti a odporúčania pri oddelení osobného majetku konateľa a majetku s.r.o.o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a majetok s.r.o.o Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a individuálne podnikanie+ Vzor dohody manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu BSM+ Vzor žaloby na zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti+ Vzor žaloby na obnovenie BSM+ Rozhodnutie jediného spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzením o rozdelení svojho obchodného podielu a o prevode časti rozdeleného obchodného podielu na pristupujúceho spoločníka+ Zmluva o prevode časti obchodného podielu o Obchodný podiel v s.r.o. * Vklad konateľa do majetku s.r.o.o Dôvody a význam vkladu konateľa do majetku s.r.o.o Peňažný vklad konateľa do majetku s.r.o.o Vklad nehnuteľnosti konateľa do majetku s.r.o.+ Vzor záložnej zmluvy * Poistenie majetku s. r. o.o Podstata poistenia, jeho funkcie a druhyo Zmluvné poistenie motorových vozidiel+ Zmena poisťovne pri vypovedaní zmluvy+ Poistenie pri dočasnom vyradení motorového vozidla o Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnostio Poisťovanie rizík v zahraničnom obchode+ Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí o Poistenie zodpovednosti zamestnanca+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti * Dotácie zo štrukturálnych fondov / Podpora pre malé a stredné podniky* Konkurz a reštrukturalizácia Právne vzťahy konateľa k tretím osobám* Obsah* Uzatváranie zmlúvo Zodpovednosť konateľa za konanie pred uzavretím zmluvy+ Vzor návrhu na uzavretie zmluvy+ Vzor prijatia návrhu o Zmeny v obsahu zmluvy, dodatoko Porušenie zmluvných povinností zo strany dlžníka+ Vzor žaloby na vrátenie úverových prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvyo Predkupné právoo Nájom a podnájom nebytových priestorov+ Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov* Uzatváranie obchodných zmlúvo Obchodné zmluvy a ich členenie+ Vzor kúpnej zmluvy+ Vzor zmluvy o budúcej zmluve+ Mandátna zmluva+ Vzor mandátnej zmluvy+ Pôžička a výpožička+ Vzor zmluvy o pôžičke+ Vzor zmluvy o výpožičke+ Vzor žaloby o vrátenie požičanej veci+ Zmluva o obchodnom zastúpenío Najčastejšie omyly pri uzatváraní obchodných zmlúvo Možnosť domáhať sa svojich práv vyplývajúce z Občianskeho súdneho poriadku podaním žaloby * Zabezpečenie pohľadávoko Druhy zabezpečenia pohľadávoko Zmluvná pokuta+ Vzor zmluvnej pokuty v zmluve o budúcej kúpnej zmluveo Úrok z omeškania+ Omeškané platby o Zmenkao Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty+ Faktoring a forfaiting ako následné zabezpečovacie inštitúty * Vymáhanie pohľadávoko Spôsoby vymáhania pohľadávoko Platobný rozkazo Mimosúdne vymáhanie pohľadávok+ Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu+ Vzor odporu proti platobnému rozkazu * Alternatívne riešenie sporov v medzinárodnom obchodeo Právna úprava rozhodcovskej zmluvy+ Vzor rozhodcovskej zmluvyKonateľ ako zamestnávateľ* Obsah* Povinnosti konateľa pri vzniku pracovného pomeruo Prehľad povinností konateľa pri vzniku pracovného pomeruo Pracovná zmluva+ Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitú o Tuzemská a zahraničná pracovná cesta+ Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu o Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov+ Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieo Stravovanie zamestnancovo Predchádzanie škodám u zamestnávateľa+ Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie+ Vzor odstúpenia od dohody o hmotnej zodpovednosti+ Vzor potvrdenia o prevzatí zvereného predmetuo Zamestnávanie občanov Európskej únieo Zamestnávanie študentov a mladistvých podľa Zákonníka práceo Pracovný pomer na kratší pracovný časo Osobitné pracovné podmienky žieno Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutímo Zamestnávanie dôchodcov * Možnosti konateľa “zamestnávať” mimo pracovného pomeruo Výhody a nevýhody “zamestnávania” mimo pracovného pomeruo Dohoda o vykonaní práce mimo pracovného pomeru+ Vzor dohody o vykonaní prace mimo pracovného pomeru o Príkazná zmluva+ Vzor príkaznej zmluvy o Dohoda o brigádnickej práci študentov+ Vzor dohody o brigádnickej práci študentov o Dohoda o pracovnej činnosti+ Vzor dohody o pracovnej činnosti* Skončenie pracovného pomeruo Spôsoby skončenia pracovného pomeruo Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplínyo Výpoveď+ Vzor výpovede zamestnanca+ Vzor výpovede z dôvodu zrušenia zamestnávateľa+ Vzor výpovede z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca+ Vzor výpovede z dôvodu dlhodobej straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca+ Vzor výpovede z dôvodu nespĺňania predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon práce+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP+ Vzor výpovede z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise+ Vzor výpovede - zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil+ Vzor výpovede - zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin+ Vzor výpovede- závažné porušenie pracovnej disciplíny+ Vzor výpovede - menej závažné porušenie pracovnej disciplíny o Dohoda o skončení pracovného pomeru+ Vzor dohody o skončení pracovného pomeru* Riešenie pracovnoprávnych sporov v praxio Skončenie pracovného pomeru výpoveďou a spory z toho vyplývajúceo Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a spory s tým súvisiace+ Vzor žaloby na poskytnutie odstupného+ Vzor žaloby o neplatnosť výpovede+ Vzor oznámenia zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní+ Vzor žaloby na náhradu mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru+ Vzor oznámenia zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec ďalej konal svoju prácu+ Najčastejšie chyby pri uplatňovaní Zákonníka práce * Kolektívne pracovnoprávne vzťahy Riziká konateľa v oblasti daní a účtovníctva* Obsah* Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctvao Povinnosti konateľa v oblasti účtovníctva+ Finančné a manažérske účtovníctvo, druhy a funkcie+ Príprava podkladov pre účtovníctvo* Účtovníctvo a dane z pohľadu konateľao Kontrola a právna istota konateľa v účtovníctve+ Zodpovednosť konateľa za účtovnú závierkuo Kontrola a právna istota konateľa v daniach * Poradenstvo v oblasti účtovníctva a danío Poskytovanie daňového poradenstva+ Vzor plnomocenstva na zastupovanie v daňovom konaní* Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie z pohľadu konateľao Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektovo Oznamovacia povinnosť daňových subjektov za zrealizované platby+ Vzor oznámenia platieb fyzickým osobámo Spoločnosť s.r.o. platiteľom DPHo Daňové konanie a správa danío Sankcie v daňovom konaní+ Konanie o uloženie záznamovej povinnosti* Euro* Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok Konateľ a finančné hospodárenie s.r.o.* Obsah* Financie a finančné hospodárenie s.r.o.* Podstata riadenia financií v s.r.o.o Postavenie a požiadavky na finančného manažéra v s.r.o. * Európska súkromná spoločnosť* Výročná správa podnikuo Konateľ s.r.o. a výročná správao Štruktúra výročnej správy* Stanovenie hodnoty spoločnosti s ručením obmedzenýmo Význam a dôvody stanovenia hodnoty firmyo Postup stanovenia hodnoty firmy* Finančná analýza s.r.o.o Význam a úlohy finačnej analýzy pri riadení financií spoločnosti s ručením obmedzenýmo Postup finančnej analýzy

Trávit čas knihou Konateľ s.r.o. v praxi! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Konateľ s.r.o. v praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Súkromné platby konateľa s. r. o. z firemného účtu ...

Kto je spoločník s.r.o. Spoločník je rovnako ako konateľ veľmi dôležitou funkciou v s.r.o. Postavenie spoločníka je odvodené od ekonomickej podstaty a účelu spoločnosti - dosahovania zisku z podnikania. Spoločník vstupuje do spoločnosti, aby vykonával podnikateľskú činnosť, z ktorej následne dosahuje zisk.
V bežnej a laickej praxi dochádza veľakrát k zamieňaniu pojmov konateľ a spoločník s.r.o. Dôvodom tohto zamieňania je, že konateľom s.r.o. môže byť aj spoločník danej spoločnosti to znamená, že konateľ a spoločník je tá istá osoba, ale zároveň konateľom spoločnosti môže byť aj iná osoba ako spoločník.