Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica)

Peticenemocnicesusice.cz Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Petronela Muchová

NÁZEV SOUBORU: Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica).pdf

POPIS

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda. Jej autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aktívni učitelia s dlhoročnou praxou.Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky požiadavky výkonového a obsahového štandardu definovaného v iŠVP a je usporiadané do troch tematických okruhov. Témy na seba logicky nadväzujú, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie. Pracovná učebnica plní a umožňuje žiakom dosiahnuť všetky ciele predmetu (prerozprávať obsah povesti podľa výberu, vedieť čítať mapu, rozprávať podľa ilustrácií a fotografií, vypátrať pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska...) Nezastupiteľnú rolu v pracovnej učebnici majú úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami. Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce výlety po Slovensku zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov. Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).Vlastiveda pre štvrtákov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.Metodické informácie a cieľové kompetencie podľa ŠVP nájde učiteľ v stručnej podobe priamo na stranách. Podrobné metodické informácie a námety v podobe príručky pre učiteľa sú vypracované v Metodických komentároch k Vlastivede pre štvrtákov. Metodické komentáre sú dostupné v tlačenej podobe aj na CD.Titul je dostupný aj v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM.

Trávit čas knihou Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica)! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Matematika pre štvrtákov - pracovný zošit 2. časť ...

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP.Nadväzuje na vlastné pozorovania a skúsenosti žiakov a vedomosti získané na hodinách prvouky v 1. a 2. ročníku. Zameriava sa na spoznávanie, pozorovanie, pátranie a vyhľadávanie informácií.
Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP - ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda. Jej autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aktívni učitelia s dlhoročnou praxou.