Cenové rozhodovanie

Peticenemocnicesusice.cz Cenové rozhodovanie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Milan Rajňák

NÁZEV SOUBORU: Cenové rozhodovanie.pdf

POPIS

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom univerzít a fakúlt ekonomického zamerania, účastníkom rekvalifikačných kurzov a manažérom na všetkých úrovniach podniku.Učebný predmet "Cenové rozhodovanie" nadväzuje najmä na predmet "Kalkulácie a rozpočty" a vzájomne súvisí s ďalšími učebnými predmetmi ako sú Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza, vnútropodnikový controlliing. Jeho cieľom je prehĺbiť poznatky o priebehu a riadení hodnotovej stránky výrobného a realizačného procesu a podnikateľskej aktivity vôbec. Zabezpečiť prosperitu firmy v konkrétnych trhových podmienkach nie je jednoduché. Na výrobný i realizačný proces a tým aj na ceny vplýva množstvo interných i externých faktorov. Podniky musia pružne reagovať a rýchlo sa prispôsobiť celému radu predvídateľných i nepredvídateľných podmienok vyplývajúcich z trhu.Učebnica zdôrazňuje, že na výšku cien vplýva množstvo faktorov, a naviac často v neustále meniacej sa intenzite. Je preto nevyhnutné uvážlivo pristupovať k voľbe postupu a prijímaniu rozhodnutia. Z marketingového prístupu vieme, že cena má byť taká, aby bola vhodná pre kupujúceho i predávajúceho, aby úspešne vyjadrila to, čo vyjadrovať má, t.j. kvalitu určitého tovaru, schopnosť uspokojovať určité potreby, úroveň a efektívnosť zvládnutia jeho výroby v požadovanom množstve a čase a pod.V knihe sú rozobrané aj ďalšie problémové väzby, bez poznania a riešenia ktorých nie je možné úspešne rozhodovať. Zároveň sú uvádzané postupy a praktické ukážky, ktoré umožňujú tieto problémy postupne zvládnuť.Milan Rajňák

Trávit čas knihou Cenové rozhodovanie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Cenové rozhodovanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Ceny a cenové rozhodovanie - Iveta Kufelová | Knihy ...

Na cenové rozhodovanie firmy vplýva množstvo predvídateľných i nepredvídateľných trhových podmienok, od ktorých závisia externé aj interné faktory ovplyvňujúce výšku ceny. Publikácia sa sústreďuje na podstatu a význam cenotvorby v rôznych firmách vo výrobnej či v obchodnej sfére, ako i vybraných firiem vo sfére ...
Na cenové rozhodovanie firmy vplýva množstvo predvídateľných i nepredvídateľných trhových podmienok, od ktorých závisia externé aj interné faktory ovplyvňujúce výšku ceny. Publikácia sa sústreďuje na podstatu a význam cenotvorby v rôznych firmách vo výrobnej či v obchodnej sfére, ako i vybraných firiem vo sfére ...