Management procesů - svazek 1 + 2

Peticenemocnicesusice.cz Management procesů - svazek 1 + 2 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Monika Becková

NÁZEV SOUBORU: Management procesů - svazek 1 + 2.pdf

POPIS

PRÍRUČKA JE V ČESKOM JAZYKU!S príručkou Manažment procesov – sprievodca manažéra kvality sa ľahko zorientujete vo všetkých oblastiach, s ktorými sa v dnešnej dobe vedenie podniku stretáva v súvislosti s certifikáciou podľa normy ISO 9001:2000.Príručka obsahuje praktické návody ako navrhovať, popisovať, optimalizovať podnikové procesy tak, aby prinášali maximálny úžitok. Príručka tak poskytuje ucelenú metodiku, ktorú možno aplikovať tak v jednoduchých, ako i v najzložitejších prípadoch, s ktorými sa manažéri vo svojej každodennej praxi môžu stretnúť. Publikácia je „dobrým spolupracovníkom“ nielen pre tých, ktorí v tejto oblasti už pracovali a slúži k rozšíreniu ich obzoru, ale poskytuje dostatok informácií i pre „začiatočníkov“.Obsah:Aktuálne informácieManagement procesov* Teória procesov* Mapovanie a modelovanie procesov* Plánovanie procesov* Analýza rizík* Hodnotenie výkonnosti a zlepšovanie procesov* Štandardy systémov managementu (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, AQAP) Rozvoj ľudských zdrojov a management zručností* Personálny marketing* Výber a rozmiesťovanie* Hodnotenie a rozvoj* Management informácií* Management zručností* Riadenie informačných a vedomostných procesov Logistika* Nakupovanie (výber a hodnotenie dodávateľov)* Balenie, skladovanie, expedícia, distribúcia* Zásobovacia logistika* Vnútropodniková logistika* Dodávateľská logistika Podnikové výrobné plánovanie* Optimálne výrobné a materiálové toky* Pracovné podmienky priaznivé pre ľudí* Priaznivé vyťaženie plôch a priestorov* Flexibilita využitia budov, stavieb, zariadení Plánovanie a riadenie výroby* Plánovanie výrobného programu* Plánovanie potreby* Plánovanie termínov a kapacít* Pracovné normatívy* Kontrolné technológie Management systémov meraní* Analýza systémov merania (MSA)* Metrologická konfirmácie Riadenie dokumentácie a informační systémy* Tvorba dokumentácie riadenia* Riadenie záznamov* Skartačný poriadok* Navrhovanie IS a ICT* Využitie databázových systémov* Softwarové produkty* Bezpečnosť IS Marketing a obchodné procesy* Štúdie trhu* Výstupy pre tvorbu stratégie* Riadenie ponuky Návrh, vývoj a management konfigurácie* Vstupy do procesu návrhu a vývoja* Overovanie návrhu* Validácia návrhu* Identifikácia konfigurácie* Dokumentovanie konfigurácie* Riadenie zmien* Vykazovanie stavu konfigurácie* Previerky konfigurácie Projektové riadenie* Definovanie projektu* Plánovanie projektu* Analýza rizík* Riadenie projektu* Vyhodnotenie projektu Management procesov v službách* Klasifikácia služieb* Plánovanie procesov služieb* Riadenie procesov služieb* Monitorovanie, analýza a zlepšovanie procesov služieb Management spoľahlivosti a údržby zariadení* Riadenie infraštruktúry* Systémy údržby* Riadenie údržby Hodnotenie výkonnosti* Hodnotenie výkonnosti podnikov* Balanced score card* Hodnotenie výkonnosti procesov (analýza indexov spôsobilosti)* Modely excelencie (EFQM, index spokojnosti zákazníkov) Riadenie nezhôd* Operatívne riešenie nezhôd* Opatrenia k náprave* Preventívne opatrenia Nástroje na zlepšovanie procesov* Audity (princípy a zásady, interní audity, zákaznícke audity, audity procesov, audity výrobkov, audity systémov managementu)* FMEA* Štatistické riadenie procesov* DOE* Metódy manažérskeho rozhodovania* Operačná analýza Ochrana životného prostredia, BOZP a prevencia priemyselných havárií* Zdroje ohrozovania ŽP v činnosti organizácie* Prevencia* Systém managementu s ohľadom na ŽP* Úrazová prevencia (BOZP)* Riziko priemyselných havárií* Analýzy rizík* Prevencia Posudzovanie zhody* Štandardizačné prostredie* Legislatíva EU* Postupy posudzovania zhody Certifikácia zhody* Príprava k certifikácii* Certifikácia výrobkov* Certifikácia systémov managementu* Certifikácia personálu

Hledáte knihu Management procesů - svazek 1 + 2? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Monika Becková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Projektování výrobních procesů pro Průmysl 4.0 - Catalog ...

První svazek ediční řady "Action Learning - praktický management" z autorské dílny TC Business School vychází ze zkušeností manažerů-studentů MBA a po... Vedení procesu změny - John P. Kotter
13 Obr. 5 Rozlišovací úrovně procesů Klíčové procesy Makro Mini Mikro Realizační procesy Specifické úkoly - procesy Cíle ITV/VŠ Hlavní zásady pro mapování procesů: 1. postupovat shora dolů, 2. řídit se podle cílů, ne podle organizační struktury, 3. nutno zainteresovat lidi na všech úrovních, 4. zaměřit se na ...