Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť

Peticenemocnicesusice.cz Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť.pdf

POPIS

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej a verejnej služby, civilnej ochrany a súkromnej bezpečnosti...Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky BratislaveZákon č. 401/1990 Zb. o meste KošiceZákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeníZákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboruZákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiachZákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladochZákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonovZákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazochZákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)Zákon č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstvaZákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmiZákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zboreZákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službeZákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonovZákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti)Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 upravujú umožňujú počas krízovej situácie alternatívne spôsoby rokovania obecného (mestského) zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja a prerušiť plynutie niektorých lehôt, v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti, predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných v pôsobnosti ministerstva vnútra, konkrétne občianskych preukazov, vodičských preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na úseku bezpečnostných služieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany, odložiť plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel a tiež odložiť plynutie niektorých lehôt súvisiacich s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva vnútra. Zákon o pobyte cudzincov sa upravuje tak, aby cudzinci, ktorí nemôžu z dôvodu krízovej situácie vycestovať a uplynie im pobyt na území SR, boli chránení pred dôsledkami, ktoré by inak ich neoprávnený pobyt vyvolal. Zvyšuje sa pokuta v blokovom konaní za priestupky na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnej situácie na 1000 eur a umožňuje sa, aby niektoré z týchto priestupkov mohli v blokovom konaní ukladať aj orgány Policajného zboru a obecné (mestské) polície. Osobám s odbornou spôsobilosťou na úseku požiarnej ochrany, ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, nezanikne odborná spôsobilosť, a to až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Počas krízovej situácie sa príslušníkovi poskytne platené služobné voľno od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa až do opätovného otvorenia predškolských a školských zariadení, resp. do dňa ukončenia nariadenej karantény dieťaťa alebo osoby, ktorá sa inak o takého dieťa stará. Zvyšuje vek dieťaťa pre účely poskytovania uvedeného plateného služobného voľna v čase krízovej situácie do dovŕšenia jedenásteho roku veku.Pri uplynutí platnosti zbrojného preukazu počas krízovej situácie sa postupne predĺži jeho platnosť v závislosti od okamihu, kedy jeho platnosť zanikla. Do doby platnosti týchto dokladov sa tak nebude počítať obdobie trvania krízovej situácie. Predĺžuje sa platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie...

Hledáte knihu Aktualizácia V/2 2020 –LEX-KORONA – štátna a verejná služba, civilná ochrana, súkromná bezpečnosť? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2020 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a ...

Civilná ochrana obyvateľstva. V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie špeciálne zariadenia v súvislosti s civilnou ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Väčšia časť objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory slúžia pre ukrytie obyvateľstva.
Všetky konsolidované znenia ZBIERKY ZÁKONOV SR od roku 1945, podzákonné predpisy,dôvodové správy k zákonom, vestníky a predpisy EU. Smernice,nariadenia,vyhlášky,zákony,rozsudky - všetko na jednom mieste.!!!