Zatížení stavebních konstrukcí

Peticenemocnicesusice.cz Zatížení stavebních konstrukcí Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Miroslav Sýkora

NÁZEV SOUBORU: Zatížení stavebních konstrukcí.pdf

POPIS

Příručka "Zatížení konstrukcí podle ČSN EN 1991" vysvětluje základní postupy pro stanovení obvyklých typů zatížení pozemních a inženýrských staveb. Důležité články v jednotlivých částech ČSN EN 1991 nebo čísla rovnic, na které se příručka odvolává, jsou v textu psané kurzívou. Záměrem příručky je seznámit uživatele Eurokódů s postupem stanovení charakteristických a návrhových hodnot základních typů zatížení a jejich účinku na konstrukce pozemních a inženýrských staveb. Příručka se člení do osmi kapitol.- Kapitola I se zabývá vlastní tíhou, stálými a užitnými zatíženími pro pozemní stavby podle ČSN EN 1991-1-1.- V kapitole II se uvádějí postupy stanovení zatížení sněhem na zemi a na střechách podle ČSN EN 1991-1-3.- Kapitola III se zabývá zatížením větrem, uvažovaným jako ekvivalentní statické zatížení, postupem stanovení rychlostí, tlaků a sil od větru na různé typy konstrukcí pozemních staveb a mostů podle ČSN EN 1991-1-4. - Kapitola IV uvádí pokyny pro stanovení zatížení teplotou, včetně kombinací jednotlivých složek teploty podle ČSN EN 1991-1-5. - Kapitola V poskytuje pokyny pro stanovení staveništních zatížení a jejich kombinací s dalšími typy zatížení v dočasných návrhových situacích podle ČSN EN 1991-1-6.- Kapitola VI uvádí postupy navrhování konstrukcí na mimořádná zatížení podle ČSN EN 1991-1-7, včetně zatížení nárazem od různých typů dopravních prostředků, výbuchů plynu nebo prachu.- Kapitola VII uvádí zatížení mostů pozemních komunikací a lávek pro chodce podle ČSN EN 1991-2.- Kapitola VIII popisuje zatížení a výpočet jejich účinků na zásobníky a nádrže podle ČSN EN 1991-4.Příručka obsahuje ilustrativní obrázky a příklady, které usnadňují stanovení zatížení a účinků zatížení na konstrukce podle řady ČSN EN 1991.

Zatížení stavebních konstrukcí je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Sýkora. Přečtěte si s námi knihu Zatížení stavebních konstrukcí na peticenemocnicesusice.cz

PDF 1 Zatizeni teorie + tabulky - Fakulta stavební VUT v Brně

Tabulka uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí pro budovy s převažující vnitřní návrhovou teplotou 18 až 22 °C včetně dle ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a její změny platné od dubna 2005.
Zatížení stavebních konstrukcí Úkol č. 8 (Michal P řinosil) A) Odhadn ěte (zjednodušeným výpo čtem) reakce vnit řní příčné vazby krovu. Vzdálenost jednotlivých vazeb je 2*c [m]. Statické schéma a zatížení uvažujte podle obr ázku. Na konstrukci p ůsobí následující zatížení: