Trestné právo hmotné

Peticenemocnicesusice.cz Trestné právo hmotné Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Jaroslav Klátik

NÁZEV SOUBORU: Trestné právo hmotné.pdf

POPIS

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry, polície a advokácie spracovali vysokoškolskú učebnicu z Trestného práva hmotného, ktorá je venovaná výkladu všeobecnej časti Trestného zákona. Táto aktuálna vysokoškolská učebnica ako jediná v súčasnosti reaguje na najnovšie zmeny v slovenskom trestnom práve hmotnom, najmä pokiaľ ide o zapracovanie posledných účinných noviel, ktoré novelizovali Trestná zákon, a to najmä zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý prelomil dovtedajšiu zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti, zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a zákon o obetiach trestných činov. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Aj preto súčasťou tejto učebnice sú tie najdôležitejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré mnohé trestnohmotné problémy spresňujú a ozrejmujú. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestnohmotných inštitútoch. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt a Akadémie Policajného zboru. Tiež sa môže stať vhodnou pomôckou pri výučbe predmetov v rámci študijných odborov forenzná a kriminalistická environmentalistika alebo forenzná a kriminalistická chémia v rámci ktorých sa vyučuje ako povinný predmet trestné právo hmotné. Môže sa stať aj vhodnou odbornou pomôckou pre diplomantov, rigorozantov a dizertantov z odboru trestného práva. Učebnicu však môžu využívať aj sudcovia, prokurátori, policajti, advokáti, vyšší súdni úradníci, čakatelia prokuratúry, advokátski koncipienti pri rozbore a zdôvodnení mnohých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona. Táto učebnica je určená aj pre široký okruh záujemcov o trestné právo.

Trestné právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Klátik. Přečtěte si s námi knihu Trestné právo hmotné na peticenemocnicesusice.cz

Trestné právo ~ Právo - Referáty | Zones.sk

Trestní právo hmotné a související neprávní obory . . Kapitola 7. Trestní právo vnitrostátní, mezinárodní právo trestní, trestní právo mezinárodní, evropské trestní právo .. ... případů trestné činnosti 330 . B. Souběh trestných činů skutečný (pravý) 331 ...
Kniha Trestné právo hmotné. Všeobecná časť (Jaroslav Klátik a kolektív) - vysokoškolská učebnica - nájdete v špecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk