Trestné právo hmotné

Peticenemocnicesusice.cz Trestné právo hmotné Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: Jaroslav Klátik

NÁZEV SOUBORU: Trestné právo hmotné.pdf

POPIS

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry, polície a advokácie spracovali vysokoškolskú učebnicu z Trestného práva hmotného, ktorá je venovaná výkladu všeobecnej časti Trestného zákona. Táto aktuálna vysokoškolská učebnica ako jediná v súčasnosti reaguje na najnovšie zmeny v slovenskom trestnom práve hmotnom, najmä pokiaľ ide o zapracovanie posledných účinných noviel, ktoré novelizovali Trestná zákon, a to najmä zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý prelomil dovtedajšiu zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti, zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a zákon o obetiach trestných činov. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Aj preto súčasťou tejto učebnice sú tie najdôležitejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktoré mnohé trestnohmotné problémy spresňujú a ozrejmujú. Obsah jednotlivých kapitol vychádza zo systematiky všeobecnej časti Trestného zákona, čím sa študenti ako aj ostatná právnická verejnosť môžu lepšie orientovať v základných trestnohmotných inštitútoch. Vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt a Akadémie Policajného zboru. Tiež sa môže stať vhodnou pomôckou pri výučbe predmetov v rámci študijných odborov forenzná a kriminalistická environmentalistika alebo forenzná a kriminalistická chémia v rámci ktorých sa vyučuje ako povinný predmet trestné právo hmotné. Môže sa stať aj vhodnou odbornou pomôckou pre diplomantov, rigorozantov a dizertantov z odboru trestného práva. Učebnicu však môžu využívať aj sudcovia, prokurátori, policajti, advokáti, vyšší súdni úradníci, čakatelia prokuratúry, advokátski koncipienti pri rozbore a zdôvodnení mnohých ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona. Táto učebnica je určená aj pre široký okruh záujemcov o trestné právo.

Trestné právo hmotné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Klátik. Přečtěte si s námi knihu Trestné právo hmotné na peticenemocnicesusice.cz

Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vyd. od 832 Kč ...

Trestní právo hmotné obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání. Nejdůležitější z jeho obsahu je vymezení, co jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Hlavním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákon č. 140/1961 Sb., který byl již šestnáctkrát novelizován.
Trestní právo hmotné (TPH) Stanoví, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti, jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit. Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a zároveň naplňuje znaky skutkové podstaty uvedené ve zvláštní části ...