Zodpovedná spoločnosť

Peticenemocnicesusice.cz Zodpovedná spoločnosť Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: David Sulík

NÁZEV SOUBORU: Zodpovedná spoločnosť.pdf

POPIS

Veci, ktoré doteraz fungovali, zrazu nejdú a svet stojí pred otázkou, ako ďalej. Svetová kríza hospodárstva je len obrazom krízy celej spoločnosti, jej usporiadania a fungovania. Politici vyvolávajú dojem, že hľadajú riešenia na ozdravenie ekonomiky, ale v skutočnosti nevedia, čo robiť. Kniha „Zodpovedná spoločnosť“ vznikla ako reakcia na túžbu ľudí zorientovať sa v niektorých otázkach týkajúcich sa súčasných ekonomických a spoločenských zmien. Jej zmyslom je v stručnosti ukázať, ako funguje náš súčasný finančný systém založený na úvere a spotrebe, kde je podstata problému práve prebiehajúcej hospodárskej krízy a kam súčasný finančný systém smeruje. Kniha chce čitateľa oboznámiť s rôznymi podobami alternatívnej alebo dnes často nazývanej „prirodzenej ekonomiky“ ako sú starnutie peňazí, bezúročná ekonomika, základný prijem a pod., ako aj s niektorýminajznámejšími príkladmi jej uplatnenia v praxi. Ďalšia časť je venovaná politickému usporiadaniu a systému správy spoločnosti. Od alternatívnej ekonomiky a priamej demokracie sa presunieme ku komunitám, čiže spoločenstvám ľudí, ktoré sa v praxi pokúšajú uskutočňovať prvky priamej demokracie ako aj alternatívnej ekonomiky v duchu trvalo udržateľného života a ekológie. Predstavíme si bližšie niekoľko najznámejších komunít ako uplatňujú svoje ideály v praxi a pokúsime sa hľadať model ideálnej komunity pre 21. storočie pre svet ako aj pre naše podmienky.

Zodpovedná spoločnosť je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor David Sulík. Přečtěte si s námi knihu Zodpovedná spoločnosť na peticenemocnicesusice.cz

Projekty | zodpovednaspolocnost.sk

Prevádzkovateľ osobných údajov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3080/B (ďalej aj ako „BVS"). Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou BVS určená.
Zodpovedná spoločnosť - David Sulík. Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cestak spravodlivejšej spoločnosti. Hospodárska kríza ako prejav choroby svetového finančného systému. Nutnosť nového peňažného systému. Dať späť peniazom ich pôvodný význam. Prirodzená ekonomika. Starnutie peňazí.