Verejná správa 2-3/2013

Peticenemocnicesusice.cz Verejná správa 2-3/2013 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 2-3/2013.pdf

POPIS

Zdaňovanie nehnuteľnosti na rok 2013, Podmienky nároku na zamestnaneckú prémiu, Dočasná PN a náhrada príjmu...

Trávit čas knihou Verejná správa 2-3/2013! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Verejná správa 2-3/2013 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

(PDF) Menšinová politika na Slovensku v roku 2013- Výročná ...

5.1 Výro čná správa o činnosti Lekárskej fakulty za rok 2012 5.2 Výro čná správa o hospodárení verejnej vysokej školy za r ok 2012 6. Rozpo čet výnosov a nákladov LF UK na rok 2013 - z poverenia dekana LFUK predkladá tajomní čka Ing. Adela Kubíniová 7. Rôzne 8. Záver Ad 1/ Otvorenie Zasadnutie otvoril doc. MUDr.
Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel (ďalej len „vozidlo") kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Pri vozidlách kategórie L, M, N a O je zavedený odkaz na prílohu č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z., na prílohu č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...