Geografia

Peticenemocnicesusice.cz Geografia Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Celestín Farkaš

NÁZEV SOUBORU: Geografia.pdf

POPIS

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ.Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie.Obsah knihy sa člení na sedem častí.Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami výskumu. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch.Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich prírodné podmienky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín.Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, aj informácie o regionálnom členení Slovenskej republiky.Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax.Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú základné priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú.

Geografia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Celestín Farkaš. Přečtěte si s námi knihu Geografia na peticenemocnicesusice.cz

Geografia Chorvátska - Wikipédia

"geografia" in Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Grup Enciclopèdia Catalana. "geografia" in Diccionari normatiu valencià, Acadèmia Valenciana de la Llengua. "geografia" in Diccionari català-valencià-balear, Antoni Maria Alcover and Francesc de Borja Moll, 1962. geografia on the Catalan Wikipedia. Wikipedia ca
1,239,567 views. Like this video? Sign in to make your opinion count. Don't like this video? Sign in to make your opinion count. YouTube Premium. Get YouTube without the ads. The interactive ...