Metódy zobrazovania

Peticenemocnicesusice.cz Metódy zobrazovania Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Darina Stachová

NÁZEV SOUBORU: Metódy zobrazovania.pdf

POPIS

Skriptá Metódy zobrazovania pre študijný odbor Geodézia a kartografia obsahujú texty, ktoré tvoria súčasť prednášok z tohto predmetu pre študentov na bakalárskom stupni študijného programu. Obsah predmetu nadväzuje na predmet Deskriptívna geometria, ku ktorémuje vydaná publikácia Inžinierska geometria. Obsah jednotlivých kapitol je zameraný na podstatné časti učiva spolu s obrázkami, v ktorých logická postupnosť konštrukcií je tiež v texte opísaná.Definícia: Pod zobrazovacou metódou budeme rozumieť bijektívne zobrazenie útvarov trojrozmerného euklidovského /Euklidovho/ priestoru E3 do jednej roviny tohto priestoru, ktorú budeme nazývať nákresňa.Predložený učebný text pozostáva zo siedmich kapitol a obsahuje 361 obrázkov. V texte je zhrnutá potrebná teória, ktorú si užívateľučebnice môžeoveriťa precvičiť na zadanýchúlohách, ktoré každú kapitolu uzatvárajú. Učebnú pomôcku /skriptá/ pre výučbu metódzobrazovaniasme sa rozhodli vytvoriťkvôli nedostatku kvalitných pomôcokpre tento predmet.Je určená nielen školám, na ktorých sa tento predmet vyučuje, ale tiež všetkým študentom, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

Metódy zobrazovania je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Darina Stachová. Přečtěte si s námi knihu Metódy zobrazovania na peticenemocnicesusice.cz

Metódy zobrazovania - Darina Stachová - za 11,08 ...

Metódy zobrazovania Obsah predmetu Metódy zobrazovania pre odbor Geodézia a kartografia . Nakladateľstvo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2011 Všetky práva vyhradené. Nijaká časť textu nesmie byť použitá na ďaľšie šírenie akoukoľvek formou bez predchádzajúceho súhlasu autorov alebo nakladateľstva.
13 Pohled zezadu můžeme umístit úplně vpravo, nebo úplně vlevo vedle pohledu zprava Pokud na výkresové plošenení dostatek místa, lze sdružené pohledy umístit i na jiném místě výkresu, případně jiném listu. Takové obrazy musím náležitě označit, aby bylo jasné, o jaký obraz se jedná. Tyto obrazy mohou být posunuty, nebo posunuty a otočeny.