Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16

Peticenemocnicesusice.cz Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Marián Špajdel

NÁZEV SOUBORU: Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16.pdf

POPIS

Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie. Katedra psychológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy, čo sa odráža aj v jej vedecko-výskumnom zameraní. Výskumné aktivity na katedre sa realizujú hlavne prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe.Medzi významné výskumné témy, ktoré sa na katedre počas jej dvadsaťročného pôsobenia riešili (resp. riešia) patria témy ako napr.:- psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy- psychologické osobitosti autoregulácie človeka- socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto- noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti- psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti- proces a efekt psychoterapie, psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi- regulačná úloha zmyslu života v osobnosti človeka- kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality- možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku- integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahotvorné antropologické konštanty v dimenzionálnej perspektíve,- axiologické dimenzie kognitívnych procesov človeka,- neurokognitívne mechanizmy psychických funkcií vo vzťahu k lateralite mozgu.Pri pohľade na uplynulých 20 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa vďaka vytrvalej a dôslednej práci svojich členov úspečne etablovala v rámci Slovenska a pokračuje aj naďalej v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie.

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marián Špajdel. Přečtěte si s námi knihu Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 na peticenemocnicesusice.cz

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16. - - Megaknihy.cz

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 Špajdel Marián (ed.) Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie.
Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16.-- autor: Špajdel Marián Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata-- autor: Adámek Jan Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica 4/2007-- autor: Beran Jiří Acta Comeniana 31 (LV)-- autor: Storchová Lucie, kol. Acta Comeniana 26