Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16

Peticenemocnicesusice.cz Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Marián Špajdel

NÁZEV SOUBORU: Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16.pdf

POPIS

Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie. Katedra psychológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy, čo sa odráža aj v jej vedecko-výskumnom zameraní. Výskumné aktivity na katedre sa realizujú hlavne prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe.Medzi významné výskumné témy, ktoré sa na katedre počas jej dvadsaťročného pôsobenia riešili (resp. riešia) patria témy ako napr.:- psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy- psychologické osobitosti autoregulácie človeka- socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto- noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti- psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti- proces a efekt psychoterapie, psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi- regulačná úloha zmyslu života v osobnosti človeka- kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality- možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku- integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahotvorné antropologické konštanty v dimenzionálnej perspektíve,- axiologické dimenzie kognitívnych procesov človeka,- neurokognitívne mechanizmy psychických funkcií vo vzťahu k lateralite mozgu.Pri pohľade na uplynulých 20 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa vďaka vytrvalej a dôslednej práci svojich členov úspečne etablovala v rámci Slovenska a pokračuje aj naďalej v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie.

Trávit čas knihou Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 - Marián Špajdel ...

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16 - Marián Špajdel . Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne výsledky vedeckej práce pedagógov a doktorandov Katedry psychológie.
Periodikum Acta Psychologica Tyrnaviensia sa stalo stabilnou publikačnou platformou pre pravidelné zdieľanie výstupov výskumu pedagógov, doktorandov a absolventov Katedry psychológie FF TU. Pri listovaní aktuálneho čísla periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia, ktoré vyšlo pri príležitosti 25. výročia Katedry psychológie na ...