Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike

Peticenemocnicesusice.cz Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike.pdf

POPIS

Z obahu :Z Á K O N č. 70/1998 Z.z. z 11. februára 1998 o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovV y h l á š ka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 367/1998 Z.z. z 9. novembra 1998, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach ...

Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike na peticenemocnicesusice.cz

Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na podnikanie v ...

Odbornú spôsobilosť na podnikanie v energetike ... Podnikanie v tepelnej energetike Pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR - www.URSO.gov.sk 657/2004 Z. z. ... žiadosti pripojí aj doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení a záväzné stanovisko
Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o tepelnej energetike 657/2004, účinný od 01.01.2019