Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi

Peticenemocnicesusice.cz Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jaroslava Lukačovičová

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi.pdf

POPIS

Publikácia Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi je vhodnou pomôckou pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore. Rozčlenená je do štyroch kapitol, v ktorých sa prelína účtovnícka a daňová teória s praxou. Prvá kapitola obsahuje základné informácie o jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek (politické strany a politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy) so zameraním na ich charakteristiku, financovanie a hospodárenie. Druhá kapitola sa venuje účtovnej problematike s praktickými ukážkami účtovania na účtoch jednotlivých účtových tried formou súvzťažností.Tretia kapitola je venovaná jednotlivým daniam v neziskových účtovných jednotkách vrátane zostavenia účtovej závierky a vyplnenia daňového priznania neziskovej účtovej jednotky na konkrétnom príklade.Posledná kapitola obsahuje prípadové štúdie z oblasti účtovania prostriedkov z fondov EÚ, prijatých podielov zaplatenej dane, definícii zdaňovanej činnosti v neziskovej účtovnej jednotke ale tiež vzor výročnej správy alebo správy o hospodárení.Táto publikácia má nezastupiteľnú úlohu v slovenskej odbornej literatúre, pretože len veľmi málo autorov sa venuje problematike účtovníctva a daní neziskových organizácií. Publikácia systematizuje poznatky zo všetkých súvisiacich oblastí vznikajúcich počas hospodárskeho života neziskoviek.

Trávit čas knihou Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikácie | SAUNO

V prípade, ak má povinnosť auditu - v súlade s § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve, ak príjem z podielu zaplatenej dane (2 %) za rok je vyšší ako 33 193,92 € - vypracuje výročnú správu v súlade so zákonom o účtovníctve a uloží ju v registri účtovných závierok spolu s účtovnou závierkou a správou audítora do 1 ...
autor publikácie Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi, vydanej SAUNO, r.2009 pravidelná publikačná činnosť Hospodárske noviny od roku 2008, SME od roku 2010 HN on-line expert a účastník on-line rozhovorov, účasť v reláciách Fokus vysielaných v STV