Kontrola kvality na stavbách (1. diel)

Peticenemocnicesusice.cz Kontrola kvality na stavbách (1. diel) Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Kontrola kvality na stavbách (1. diel).pdf

POPIS

Publikácia prináša ucelené informácie o normalizovaných metódach kontroly kvality zabudovania stavebných výrobkov do stavby, pokiaľ existujú, ako aj o bežných skúšobných metódach pre overenie kvality stavebných výrobkov priamo na stavbe. Je rozdelená do 4 kapitol, pričom členenie kapitoly 4 je v súlade s číslovaním skupín výrobkov podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z. Takéto členenie je pre čitateľov a používateľov publikácie veľmi praktické a komfortné, nakoľko umožňuje prehľadnú a rýchlu orientáciu v knihe. Publikácia je koncipovaná veľmi detailne, obsahuje všetky nevyhnutné informácie o všetkých skupinách stavebných výrobkov vyrábaných, dodávaných na trh a používaných v súčasnom stavebníctve. V kapitole 4 je pri každom výrobku uvedené, na aký účel je určený, ďalej je popísaný zodpovedajúci systém preukazovania zhody pre daný stavebný výrobok a sú tu uvedené technické špecifikácie, ktoré boli v čase prípravy publikácie vhodné na preukazovanie zhody, najmä z pohľadu procesu harmonizácie európskych noriem. Z týchto údajov môže čitateľ publikácie zistiť vhodnosť výrobku na zabudovanie do stavby pri konkrétnych podmienkach a správnosť postupu pri preukazovaní zhody daného stavebného výrobku. Takto si možno overiť, že do stavby bude zabudovaný výrobok, ktorý spĺňa požiadavky podľa technických špecifikácií a projektovej dokumentácie. Publikáciu uvítajú nielen investori a projektanti, ale i pracovníci technických útvarov a kontroly kvality, manažéri kvality na stavbách, stavbyvedúci, majstri, technický dozor investora, ako aj všetci ostatní zainteresovaní odborníci v oblasti kontroly kvality na stavbách. Cenné informácie získajú z nej i výrobcovia a predajcovia stavebných výrobkov.

Kontrola kvality na stavbách (1. diel) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Kontrola kvality na stavbách (1. diel) na peticenemocnicesusice.cz

Kontrola kvality na stavbách, 2. diel - Hrubá stavba | EARCH.

Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 4. diel - Cestné stavby a súvisiace inžinierske objekty je pokračovaním edície Stavebný manažment - Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 3 diely tejto série publikácií: 1. diel - Stavebné výrobky, 2. diel - Hrubá stavba a 3. diel - Dokončovacie práce a technické zariadenia budov.Cieľom publikácie ...
Kúpim publikácie : Kontrola kvality na stavbách 1.diel Kontrola kvality na stavbách 2.diel Kontrola kvality na stavbách 3.diel Kontrola kvality na stavbách 4.diel Stavbyvedúci - Nové výzvy a skutočnosti Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb - PREMIUM Technológi ...