Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií

Peticenemocnicesusice.cz Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Andrea Zacharová

NÁZEV SOUBORU: Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií.pdf

POPIS

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, záchrana zvierat) a pod. V súvislosti s rastúcim významom týchto aktivít v spoločnosti sa objavila potreba efektívneho riadenia neziskových organizácií vrátane personálneho, finančného, marketingového manažmentu i manažmentu zdrojov (fundraising) a projektov. Cieľom tejto publikácie je reagovať na aktuálnu situáciu v neziskovom sektore z hľadiska ekonomických a právnych aspektov, a to od vymedzenia neziskového sektora, jeho poslania a základných princípov fungovania cez typológiu neziskových organizácií, spôsoby ich financovania až po účtovné a daňové aspekty ich fungovania. Publikácia je prioritne určená študentom, ale cenné poznatky v nej nájde každý so záujmom o danú problematiku.

Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Andrea Zacharová. Přečtěte si s námi knihu Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií ...

Základné aspekty fungovania neziskovej organizácie. Rámcovosť a nejednoznačnosť právnej úpravy o neziskových organizáciách spôsobuje v praktickom živote časté pochybnosti, ale aj nedostatky, najmä z pohľadu praktických výstupov registrových úradov (nimi vydávaných individuálnych právnych aktov), pri jednoznačnej identifikácii tejto právnej formy.
Typológia mimovládnych neziskových organizácií. ... V nasledujúcej tabuľke uvádzame právne formy neziskových účtovných jednotiek (ďalej NUJ) a ich numerické kódy, ktoré uvádza štatistický register organizácií ... Ponuka spolupráce pri riešení projektu - Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových ...