Plánování a neustálé zlepšování jakosti

Peticenemocnicesusice.cz Plánování a neustálé zlepšování jakosti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Jiří Plura

NÁZEV SOUBORU: Plánování a neustálé zlepšování jakosti.pdf

POPIS

Doc. Ing. Jiří Plura, CSc. působí na katedře kontroly a řízení jakosti VŠB - Technické univerzity Ostrava. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se orientuje zejména na vývoj a praktické aplikace metod a nástrojů managementu jakosti. Spolupracuje s řadou průmyslových podniků při řešení problémů z oblasti jakosti a jako garant odborných kurzů. Je autorem, případně spoluautorem jedné monografie, řady výzkumných zpráv a učebních textů a více než stovky článků publikovaných v odborných časopisech nebo ve sbornících z konferencí.

Trávit čas knihou Plánování a neustálé zlepšování jakosti! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Plánování a neustálé zlepšování jakosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

639-0409/01 - Plánování jakosti I. (QP I.)

•neustÁlÉ zlepŠovÁnÍ, soustavnÉ provÁdĚnÍ 4 zÁkladnÍch ČinnostÍ •p=plan = plÁnovÁnÍ, zÁmĚr •d = do = realizace plÁnu •c = check = ovĚŘenÍ vÝsledku proti pŮvodnÍmu zÁmĚru •a= act = Úpravy pŮvodnÍho zÁmĚru na zÁkladĚ ovĚŘenÍ vÝsledkŮ, implementace zlepŠenÍ
Plánování jakosti, plán jakosti, plán kontroly a řízení 10 Literatura k dalšímu studiu: 1. PLURA, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti. Praha: Computer Press, 2001, 244 s., ISBN 80-7226-543-1 1.2 Plán jakosti ýas ke studiu: 60 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět